Evolution
Evolution Home Bookstore Manuscripts Ordering
Evolution Publishing
PO Box 1333
Merchantville NJ 08109, USA

Email: info@arxpub.com   
Chronological List of the Popes

As taken from the Liber Pontificalis, translated by Louise Ropes Loomis.

(The dates of the first eighteen pontificates are so conjectural that they are not given here.)

I. Peter
II. Linus
III. Cletus
IV. Clement I
V. Anencletus
VI. Evaristus
VII. Alexander
VIII. Xystus I
IX. Telesphorus
X. Hyginus
XI. Pius I
XII. Anicetus
XIII. Soter
XIV. Eleutherius
XV. Victor
XVI. Zephyrinus
XVII. Callistus I
XVIII. Urbanus I
XIX. Pontianus (230-235)
XX. Anteros (235-236)
XXI. Fabianus (236-250)
XXII. Cornelius (251-253)
XXIII. Lucius (253-254)
XXIV. Stephen I (254-257)
XXV. Xystus II (257-258)
XXVI. Dionysius (259-268)
XXVII. Felix I (269-274)
XXVIII. Eutychianus (275-283)
XXIX. Gaius (283-296)
XXX. Marcellinus (296-304)
XXXI. Marcellus (308-309)
XXXII. Eusebius (309 or 310)
XXXIII. Miltiades (311-314)
XXXIV. Sylvester (314-335)
XXXV. Marcus (336)
XXXVI. Julius I (337-352)
XXXVII. Liberius (352-366)
XXXVIII. Felix II (355-358)
XXXIX. Damasus (366-384)
XL. Siricius (384-399)
XLI. Anastasius I (399-401)
XLII. Innocent I (401-417)
XLIII. Zosimus (417-418)
XLIV. Boniface I (418-422)
XLV. Celestine I (422-432)
XLVI. Xystus III (432-440)
XLVII. Leo I (440-461)
XLVIII. Hilary (461-468)
XLIX. Simplicius (468-483)
L. Felix III (483-492)
LI. Gelasius (492-496)
LII. Anastasius II (496-498)
LIII. Symmachus (498-514)
LIV. Hormisdas (514-523)
LV. John I (523-526)
LVI. Felix IV (526-530)
LVII. Boniface II (530-532)
LVIII. John II (533-535)
LIX. Agapitus (535-536)
LX. Silverius (536-537)
LXI. Vigilius (537-555)
LXII. Pelagius I (556-561)
LXIII. John III (561-574)
LXIV. Benedict I (575-579)
LXV. Pelagius II (579-590)

Christian Roman Empire Series | Evolution Homepage